Pôžičkovo.sk

... je váš každodenný trh pôžičiek

Pôžičky a úvery s ručiteľom


Ručenie úveru ručiteľom je spôsob, akým sa môže dostať klient k finančnej hotovosti napriek tomu, že nespĺňa podmienky uvedené bankou. Medzi osobu dlžníka a veriteľa sa týmto spôsobom dostáva ručiteľ, ktorý v prípade, keď dlžník nebude schopný splácať úver, bude za neho splácať ručiteľ. Pri zabezpečení úveru ručiteľom banka overuje bonitu a platobnú schopnosť aj dlžníka aj ručiteľa (zamestnaný občan, s vekom od-do, ktorý nie je vo výpovednej lehote alebo v skúšobnej dobe a pod.)

Chcem RÝCHLU pôžičku »

Hoci Obchodný zákonník stanovuje, že pre vznik ručenia postačuje písomné vyhlásenie ručiteľa, že bude plniť za dlžníka, teória aj prax uprednostňujú dohodu o ručení, súčasťou ktorej je ručiteľské vyhlásenie. V praxi sa vyskytujú aj prípady, keď ide o vzájomnú dohodu medzi veriteľom, ručiteľom a dlžníkom.

Ručiteľ je najčastejšou formou zabezpečenia pri krátkodobých úveroch. Prehlásenie ručiteľa má písomnú formu a podpis ručiteľa je úradne overený. Ručiteľov môže byť i viac, pričom každý z nich ručí do výšky popísanej v prehlásení ručiteľa. Ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok. Ručiteľ má voči ostatným ručiteľom rovnaké práva ako spoludlžník.

Veriteľ je oprávnený domáhať sa splnenia záväzku od ručiteľa len v prípade, že dlžník nesplnil svoj splatný záväzok v primeranej dobe po tom, čo ho na to veriteľ písomne vyzval. Toto vyzvanie nie je potrebné, ak ho veriteľ nemôže uskutočniť alebo ak je nepochybné, že dlžník svoj záväzok nesplní, najmä pri vyhlásení konkurzu. Ručiteľ, ktorý splní záväzok, za ktorý ručí, nadobúda voči dlžníkovi práva veriteľa.

Na záväzok ručiteľa voči veriteľovi nemá v zásade žiadny vplyv smrť dlžníka. Častá je však argumentácia ručiteľov ako procesná obrana v rámci súdnych konaní iniciovaných veriteľom proti ručiteľovi, v tom smere, že pokiaľ dediči dlžníka zodpovedajú za jeho dlhy len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva, možno z toho vyvodiť aj obmedzenú zodpovednosť ručiteľa za dlh zomretého dlžníka do výšky úmernej zodpovednosti dedičov za dlhy poručiteľa, ale tiež aj argumentácia ručiteľov, že pokiaľ dlžník zomrel a dedič nezodpovedá za dlhy poručiteľa pre jeho nemajetnosť, dochádza k zániku dlhu a zániku ručiteľského záväzku. Ručitelia sa tiež v prípade smrti dlžníka zvyknú brániť splneniu svojej povinnosti s argumentom o nemožnosti následného vymoženia náhrady za plnenie, ktoré by veriteľovi poskytli, od dedičov dlžníka. Tieto situácie však boli interpretačne vyriešené, no bohužiaľ v neprospech ručiteľov.

Ručiteľovi, ktorý splnil dlh, vzniká právo požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi. Aj tu teória a prax hovoria o tzv. zákonnej cesii veriteľových práv na ručiteľa ako nového veriteľa po tom, čo ručiteľ namiesto dlžníka splní veriteľovi zabezpečený dlh, pričom je úplne irelevantné či ručiteľ dlh splnil dobrovoľne alebo nútene prostredníctvom exekúcie, toto právo mu vzniká v obidvoch prípadoch po splnení dlhu.

Ručenie – podmienky

Ručiteľské vyhlásenie musí obsahovať podľa Občianskeho zákonníka

  • písomnú formu (nedodržanie písomnej formy je sankcionované neplatnosťou ručiteľského vyhlásenia podľa § 40 ods. 1 ObčZ),
  • konkretizáciu záväzku dlžníka, ktorý je ručením zabezpečený (a to najčastejšie špecifikáciou zmluvy veriteľa s dlžníkom, z ktorej záväzky sú ručením zabezpečené, resp. aj uvedením konkrétnej výšky záväzku a i. ručiť je možné aj za záväzok, ktorý vznikne v budúcnosti.),
  • vyhlásenie ručiteľa, že splní určitý konkretizovaný záväzok uvedený v ručiteľskom vyhlásení, pokiaľ ho nesplní dlžník, bolo podpísané konajúcou osobou, t. j. ručiteľom resp. osobou oprávnenou konať za ručiteľa (§ 40 ods. 3 ObčZ).

Dokumenty k zriadeniu ručenia

  • úverová zmluva,
  • ručiteľské vyhlásenie

Overení poskytovatelia pôžičiek

Banka Pôžička Úrok Výška úveru Splatnosť
Slovenská sporiteľňa Spotrebný úver na čokoľvek - 700 € – 20 000 € 1 – 10 rokov
VÚB Flexipôžička - do 25 000 € -
Prima Banka Pôžička - 1 000 € – 15 000 € 2 – 10 rokov
ČSOB Hypotekárny úver 4,99 % do 25 000 € do 32 rokov
Cetelem Pôžička na čokoľvek 8,39 % 2 000 € – 25 000 € -

Ak chcete zmazať svoj inzerát, kontaktujte prosím správcu webu na info@pozickovo.sk
Pôžičkovo.sk je finančný inzertný portál, najväčší trh a inzercia pôžičiek. Ponúknite alebo získajte pôžičky rýchlo a ľahko.
Pôžičky: Bratislava | Banská Bystrica | Košice | Nitra | Prešov | Trenčín | Trnava | Žilina
Partneri: TotalMoney.sk | ŠetriSova.sk | FinančnáHitparáda.sk

Copyright © 2011-2017 Pozickovo.sk.
Podmienky používania | Ochrana súkromia

Webmaster webu - info@pozickovo.sk

Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť TotalMoney s.r.o., so sídlom Levočská 866, Poprad 058 01; IČO: 45 657 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23317/P, spoločnosť nie je poskytovateľom úveru. Spoločnosť TotalMoney s.r.o., je sprostredkovateľom úveru – samostatný finančný agent, reg. č. 127292, udelené na základe povolenia Národnej banky Slovenska a vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu. Orgán dozoru: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.